تولید محتوا چیست

تولید محتوا چیست و چه کاربردی دارد
ولید محتوا چیست